mac make up set mac makeup cheap mac cosmetics products mac cosmetics wholesale usa free mac cosmetic samples mac cosmetics uk sale mac cosmetics wholesale

Framtidsutbildning AB
Header
  Framtidsutbildning | Verksamhet och vision | Tjänster | Arbetsmetod | Konsultteam | Historik | Kontakt

Konsultteam


Utvärderingar genomförda i enlighet med följeforsknings- och lärande metodik har ofta lagt grunden för långvariga relationer mellan konsulterna i Framtidsutbildning AB och våra kunder. Dessa samarbetsrelationer har sedan utvecklats och lett till att våra konsulter erhållit uppdrag att genomföra analyser och lärande utvecklingsinsatser i den reguljära verksamheten.    

Framtidsutbildning AB är det lilla konsultföretaget som lägger stor vikt vid att alltid leverera med hög kvalitet. För att vi ska kunna vara verksamma i hela Sverige och samtidigt kunna vara delaktiga i ett stort antal uppdrag så har företaget en flexibel organisation bestående av två konsulter med lång erfarenhet som utgör företagets personalmässiga kärna, professionella intervjuare som är deltidsanställda samt ett antal samverkansresurser med specialistkompetens. Framtidsutbildning AB har på så sätt kontinuerlig tillgång till hög kompetens i fråga om lärande, arbetsmarknad, näringsliv och sociala frågor. Företagets rapporter och presentationer utformas i samarbete med grafisk och journalistisk kompetens.

 

Företagets seniorkonsulter har båda högskoleutbildningar i följeforskning. Deltidsanställda och samverkanspartners har erhållit utbildning i lärande utvärdering genom seniorkonsulterna.

 

Johanna Eriksson har arbetat som konsult i Framtidsutbildning AB sedan 2005 och är numera ytterst ansvarig för huvuddelen av företagets uppdrag. Under sin tid i företaget har Johanna hunnit med att arbeta med alla typer av tjänster som företaget erbjuder. Johanna har en socionomutbildning med inriktning mot verksamhetsutveckling (mastersexamen slutförd 2013 vid Malmö Högskola) samt har under ett år studerat statsvetenskap. Dessutom har hon följande teoretiska grundutbildningar i följeforskning:

·         Kurs i lärande utvärdering och strategisk påverkan vid Halmstad Högskola.

·         Kurs i lärande utvärdering vid Linköpings Universitet.

 

Om sin roll som utvärderare säger Johanna att: ”Följeforskning är en metod som i högre utsträckning än andra utvärderingsmetoder grundar sig i lärande genom dialog. Just dialog och kommunikation är det jag ser som grunden i min roll som utvärderare. Detta innebär dels att jag arbetar aktivt för att upprätta en god relation med de personer jag möter för att åstadkomma en öppen kommunikation. Det innebär också att jag ser det som en betydande del av min yrkesroll att engagera berörda aktörer i den utvecklingsprocess som utvärderingen ska generera och bidra till. Samtalet består inte bara av informationsinhämtning utan också av en aktiv dialog med berörda aktörer. För att åstadkomma denna aktiva dialog arbetar vi i Framtidsutbildning AB med utvärderingsupplägg som bygger på en regelbunden närvaro av oss som utvärderare. Dialog och närvaro är därför två begrepp som väl sammanfattar min syn på följeforskning och min roll som utvärderare.”

 

Johanna Eriksson har bland annat samarbetat med följande kunder:

·         Arbetsförmedlingen (bland annat i Helsingborg, Hässleholm, Strömsund, Hudiksvall och Malmö).

·         Regionförbundet Jönköpings län.

·         Göteborgs stad, Östra Göteborg stadsdelsförvaltning.

·         Helsingborgs stad, Arbetsmarknadsförvaltningen (tidigare Utvecklingsnämnden).

·         Hässleholms kommun, Förvaltningen för Arbetsmarknad & Kompetensutveckling.

·         Strömsunds kommun, Framtids- och utvecklingsförvaltningen.

·         Hudiksvalls kommun, Centrum för Utveckling och Lärande.

·         Hassela Helpline.

 

Uppdragen har framförallt utgjorts av följeforskning, verksamhetsanalyser och organisationsutvecklande insatser.

 

 

Bo Eriksson är ägare av och VD för Framtidsutbildning AB och har arbetat som konsult i företaget sedan dess start 1997.

”Under mina år i arbetslivet har jag hunnit med att skaffa mig erfarenheter av många olika arbetsområden och yrkesroller i näringslivet, inom den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. Detta har jag stor nytta av i mina nuvarande uppdrag som ofta bottnar i behov av att förstå olika verksamhetskulturer samt att integrera kunskap och insatser från flera samhällssektorer för att skapa nya utvecklingsmöjligheter.”.

Bo har en socionomutbildning (Socialhögskolan i Lund 1977), har studerat statskunskap under ett år, är utbildad i Utmärkelsen Svensk Kvalitet samt har genomfört högskolekurser i näringslivsutveckling samt följeforskning. Innan Bo startade Framtidsutbildning AB arbetade ha under ett antal år i kommunal verksamhet. Under en period var Bo även ordförande i ett socialt företag.

Arbetslivserfarenheten har förvärvats i roller som lagerarbetare, varvsarbetare, socialsekreterare, projektledare, sakkunnig i arbetsmarknadsfrågor, verksamhetschef, konsult, utbildare, följeforskare och verksamhetsutvecklare. Såväl anställningar som uppdrag har i hög utsträckning funnits inom det sociala fältet och arbetsmarknadsområdet men även handlat om entreprenörskap (framförallt socialt entreprenörskap).

Bo Eriksson har bland annat samarbetat med följande kunder:

·         Arbetsförmedlingen (bland annat i Karlshamn, Malmö, Falkenberg, Växjö, Motala, Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik).

·         Kommunförbundet i Skåne.

·         Göteborgs stad, Vuxenutbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna Norra Hisingen samt Östra Göteborg).

·         Djurmagazinet AB.

·         Falkenbergs kommun.

·         Coompanion kooperativ utveckling i Skåne och Blekinge.

·         FC Rosengård.

·         Landskrona BoIS.

 

 

 

 

 
   
   
Avtal Svenska ESF-rådet
Framtidsutbildning AB har ingått ramavtal med Svenska ESF-rådet avseende utförande av projektutvärderingar i regionerna Sydsverige, Västsverige, Småland och Öarna samt Östra Mellansverige. >>

Lärande utvärdering
Framtidsutbildning AB utför följeforskning utifrån vår modell för teoridriven lärande utvärdering, gör verksamhetsanalyser, är processtöd i olika utvecklingsprocesser, gör förstudier samt medverkar i verksamhetsutvecklingsaktiviteter. När strukturfonderna nu har börjat utlysa medel så har också antalet uppdrag att medverka i ansökningsprocesser ökat. För närvarande är vi engagerade som följeforskare i bland annat Finsamprocesserna Jobb på sikt samt Smart Väg, socialfondsprojektet Jobbtorget 2.0, regionalfondsprojektet Framtidens Teknikutbildningar samt i ett ideelt offentligt partnerskap mellan Malmö stad och FC Rosengård. >>


Framtidsutbilding AB :: info@framtidsutbildning.se