mac make up set mac makeup cheap mac cosmetics products mac cosmetics wholesale usa free mac cosmetic samples mac cosmetics uk sale mac cosmetics wholesale

Framtidsutbildning AB
Header
  Framtidsutbildning | Verksamhet och vision | Tjänster | Arbetsmetod | Konsultteam | Historik | Kontakt

Arbetsmetod

Vår arbetsmetod för uppföljning och utvärdering av projekt- och ordinarie verksamheter grundar sig i metoden On Going Evaluation, lärande utvärdering eller följeforskning som är det mest förekommande begreppet i Sverige. On Going Evaluation rekommenderas av ESF rådet för den gällande programperioden 2007-2013 och är en metod som vi har utbildning inom. Grunden för vår arbetsmetod och vårt förhållningssätt som konsulter bygger samtidigt på den allmänna, breda och specifika kompetens som vårt team av konsulter och utbildare besitter.

Det är vår strävan att bidra med kvalitet i samtliga våra uppdrag. Utgångspunkten i våra utvärderingsuppdrag grundar sig i vår förståelse för relevanta ämnesområden, problematik och värderingar på individ-, projekt- och verksamhetsnivå. Förståelse, kunskap och erfarenhet utgör enligt Framtidsutbildning AB en grund för ett lyckat utvärderingsarbete.

Att arbeta utifrån ett lärande perspektiv som utvärderare innebär enligt oss att vara objektiva men samtidigt ge stöd åt våra kunder. Det är vår uppgift att skapa en struktur för lärande och utveckling hos de inblandade aktörerna med hjälp av olika utvärderingsinsatser och dilogverktyg. För att möta våra kunders behov jobbar vi aktivt med metod- och verksamhetsutveckling i form av interna och externa kompetenshöjande insatser. Vi förespråkar kvalitativa utvärderingsverktyg såväl som personlig kontakt i våra utvärderingsuppdrag för att bidra till lärande och utveckling. Det är vår förhoppning att en utvärdering används aktivt i syfte att utveckla ett projekt eller en verksamhet. Detta är en förutsättning för lärande, utveckling och implementering.

Långsiktighet är för oss av strategiskt värde för att bygga upp och förädla starka och långsiktiga kundrelationer som vi skapar genom kontinuitet, samverkan och tillgänglighet. Genom att möta våra kunders behov och bidra med kompetens och erfarenhet skapar vi en bra grund för en lyckad utvärdering och ett långsiktigt samarbete med våra kunder. Vårt engagemang och genuina intresse för ämnesområdena inom vilka vi är verksamma är en central faktor i vår strävan att genomföra ett lyckat utvärderingsarbete och skapar i stor utsträckning mervärde för våra kunder.

Genom vår professionalism och syn på utvärdering vilket innebär att både ”störa” och ”stödja” relevanta aktörer är det vår förhoppning att bidra med lärande och utveckling och utveckla ett långsiktigt samarbete.

Tillgänglighet och flexibilitet är en prioritet och är något som vi eftersträvar genom kontinuerlig personlig kontakt, genomförande av utvärderingsinsatser på ”plats”, rörliga över ett stort geografiskt område samt lyhördhet och förståelse för våra kunders behov och mål. Vår kompetens och erfarenhet grundas i stor utsträckning i förståelsen för våra kunder och våra konsulters förmåga att använda sin kunskap i verkliga situationer. Det är vår förhoppning att våra arbetsmetoder skapar en användbar utvärderingsrapport som grundar sig i lärande och utveckling.


Avtal Svenska ESF-rådet
Framtidsutbildning AB har ingått ramavtal med Svenska ESF-rådet avseende utförande av projektutvärderingar i regionerna Sydsverige, Västsverige, Småland och Öarna samt Östra Mellansverige. >>

Lärande utvärdering
Framtidsutbildning AB utför följeforskning utifrån vår modell för teoridriven lärande utvärdering, gör verksamhetsanalyser, är processtöd i olika utvecklingsprocesser, gör förstudier samt medverkar i verksamhetsutvecklingsaktiviteter. När strukturfonderna nu har börjat utlysa medel så har också antalet uppdrag att medverka i ansökningsprocesser ökat. För närvarande är vi engagerade som följeforskare i bland annat Finsamprocesserna Jobb på sikt samt Smart Väg, socialfondsprojektet Jobbtorget 2.0, regionalfondsprojektet Framtidens Teknikutbildningar samt i ett ideelt offentligt partnerskap mellan Malmö stad och FC Rosengård. >>


Framtidsutbilding AB :: info@framtidsutbildning.se