mac make up set mac makeup cheap mac cosmetics products mac cosmetics wholesale usa free mac cosmetic samples mac cosmetics uk sale mac cosmetics wholesale

Framtidsutbildning AB
Header
  Framtidsutbildning | Verksamhet och vision | Tjänster | Arbetsmetod | Konsultteam | Historik | Kontakt

Tjänster

De tjänster som vi erbjuder är främst inriktade på utvärdering och uppföljning av projekt- och ordinarie verksamheter åt kunder inom den privata, offentliga och sociala sektorn. För ytterligare och mer ingående information kring våra tjänster, verksamhetsområden och uppdrag rekommenderar vi er att ta kontakt personligen eller via mail.

Vår kompetens och inriktning finns inom följande områden:

  • Utvärdering/uppföljning
  • Ansökningar
  • Utredning/analyser
  • Utbildning

Utvärdering/uppföljning
Individer som permanent ställs utanför samhället förlorar inte bara basen för sin försörjning utankänner sig också mindre delaktiga och får mindre möjligheter att förverkliga sig själva. Detta är förödande för såväl individ som samhälle. På lokal och regional nivå finns dock förutsättningar för att den privata, offentliga och den sociala sektorn med gemensamma krafter ska kunna tillvarata alla människors potential.


På arbetsmarknads- och näringslivsprojekt samt socialt inriktade projekt ställs stora krav i form av genomförande och utvärdering. Ofta finansieras projekten av offentliga medel och med bidrag från överstatliga organisationer med strikta anvisningar för projektuppföljningen.


Framtidsutbildning AB arbetar såväl med utvärderings-, uppföljnings- och utvecklingsuppdrag i projekt eller ordinarie verksamheter där tillväxt, sysselsättning, integration, social ekonomi och entreprenörskap är centrala inslag. Den gemensamma nämnaren är att öka och stärka kompetens på individ-, projekt/verksamhets- och organisationsnivå.


Vi har en gedigen erfarenhet av utvärderingsuppdrag inom den Europeiska Socialfondens programområde 1, kompetensförsörjning, och programområde 2, ökat arbetskraftsutbud. För övrigt har vi erfarenhet från den Europeiska Regionalfonden samt Integrationsfonden. Våra kunder finns inom den privat-, offentliga och sociala sektorn. Gällande utvärdering och uppföljning har vi i dagsläget ramavtal med både Arbetsförmedlingen och Göteborgs stad vilket har gett oss kunskap och erfarenhet att utvärdera och följa upp större projekt för stora offentliga
organisationer och kommuner.

Ansökningar
För att möta våra kunders behov och vilja att söka projektmedel från olika organ skriver vi projektansökningar. Som en följd av vår roll som utvärderare av projekt med medel från olika organ har vi kompetens och erfarenhet kring krav, regler och anvisningar från dessa organ. Processen att skriva en ansökan är omfattande och kräver att en tydlig bild finns kring projektidé och genomförande. Vår erfarenhet och kompetens att jobba med programteori är en viktig faktor i en ansökan eftersom den syftar till att skapa en gemensam bild och översikt kring en projektidé. Detta underlättar i stor utsträckning genomförandet av ett projekt eftersom programteorin syftar till att skapa delaktighet och en gemensam bild inom vilken de inblandade aktörerna förstår sina roller och åtaganden.


Att skriva en ansökan grundar sig i att skapa en hållbar och realistisk projektidé vilket är en förutsättning för ett lyckat projektgenomförande och strategisk påverkan. Vi har erfarenhet av ansökningar inom samtliga samhällssektorer.


Förståelse för den Europeiska Socialfonden som vi under åren har ackumulerat har visat sig värdefull för många. Genom vår specialkompetens kring ansökningar driver idag en rad kunder
projektverksamheter som ett resultat av våra tjänster.

Utredning/analyser
En ort eller en region är i varierande utsträckning en attraktionsplattform för företag och arbetstagare. En sådan attraktionsplattform består ofta av en innovativ näringslivsmiljö, närhet till marknader samt tillgång till kompetent arbetskraft och arbetstillfällen, liksom sociala förutsättningar för invånarna. På grund av vårt stora geografiska verksamhetsområde har vi god uppfattning om olika regionernas förutsättningar kring tillväxt, sysselsättning, integration och sociala ekonomi vilket skapar en grund för en lärande och användbar utredning/analys.

Utbildning
För att få fler individer i jobb krävs både fler entreprenörer och rätt drivkrafter för att företag ska startas och vidareutvecklas. Dessa drivkrafter behövs inom individen själv och i samhället. Framtidsutbildning AB medverkar till att utveckla de lokala förutsättningarna för näringslivet genom skräddarsydda utbildningar i entreprenörskap och socialt företagande. Utbildningarna är framtagna i förhållande till den kompetens som finns inom företaget och inom de områden som vi anser vara framtida utvecklingsområden. Entreprenörskap och socialt företagande kommer i framtiden att vara betydande utvecklingsområden för att i så stor utsträckning som möjligt ta tillvara på den kompetens och erfarenhet som många individer som är i utanförskap besitter.


Avtal Svenska ESF-rådet
Framtidsutbildning AB har ingått ramavtal med Svenska ESF-rådet avseende utförande av projektutvärderingar i regionerna Sydsverige, Västsverige, Småland och Öarna samt Östra Mellansverige. >>

Lärande utvärdering
Framtidsutbildning AB utför följeforskning utifrån vår modell för teoridriven lärande utvärdering, gör verksamhetsanalyser, är processtöd i olika utvecklingsprocesser, gör förstudier samt medverkar i verksamhetsutvecklingsaktiviteter. När strukturfonderna nu har börjat utlysa medel så har också antalet uppdrag att medverka i ansökningsprocesser ökat. För närvarande är vi engagerade som följeforskare i bland annat Finsamprocesserna Jobb på sikt samt Smart Väg, socialfondsprojektet Jobbtorget 2.0, regionalfondsprojektet Framtidens Teknikutbildningar samt i ett ideelt offentligt partnerskap mellan Malmö stad och FC Rosengård. >>


Framtidsutbilding AB :: info@framtidsutbildning.se